SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Podpora opatrovateľskej služby v obci Ižkovce II

 18.01.2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje realizuje dopytovo-orientovaný projekt
Podpora opatrovateľskej služby v obci Ižkovce II
DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ PROJEKT
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód projektu v ITMS+: 312081BHC5
Miesto realizácie projektu: Obec Ižkovce
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania: systém refundácie
Trvanie projektu: december 2021 – november 2023
Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby
Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného
Projektu prijímateľa, a to poskytnutie NFP v rámci:
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 8. REACT-EU
Investičná priorita: 13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane
jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane
jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021
uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na službu všeobecného
hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o
uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu
vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného
hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012) na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je
naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a
to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít
projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.
Opis projektu: Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Ižkovce bude vykonávaný v súlade s
horizontálnymi princípmi - udržateľný rozvoj, rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Ižkovce . Táto je v súlade so
špecifickým cieľom OP ĹZ, ktorým je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Medzi
ďalšie ciele projektu patria: zabezpečiť starostlivosť o chorých bezvládnych občanov, seniorov v
domácom prostredí, vykonávať práce spojené so zabezpečovaním chodu domácností,
zabezpečovanie nákupov, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, poskytnúť pomoc
pri vykonávaní osobnej hygieny, pri celkovom kúpeli, pri obliekaní, pri pohybe na schodoch, po
rovine, pri orientácii v prostredí, pri stravovaní, pri dávkovaní liekov, zabezpečiť kontakt so
spoločenským prostredím - návšteva zdravotníckych zariadení, úradov - pri vybavovaní úradných
záležitostí. Projekt sa bude realizovať na území obce Ižkovce, a bude zameraný na tieto cieľové
skupiny: deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby a
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v
neverejnom sektore.
Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
- počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho
začlenenia – 2.
- počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby – 2.
Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:
2 osoby využijú nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykovanie služieb sociálneho začlenenia,
2 zamestnanci bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby
Výška nenávratného finančného príspevku: 32 640,00 EUR
Výsledok projektu:
Realizáciou projektového zámeru na podporu opatrovateľskej služby sa dosiahne zlepšenie životnej
situácie seniorov v obci Ižkovce. Činnosť opatrovateliek zabezpečí lepšie životné podmienky pre
opatrované osoby v ich domácom prostredí, riešenie každodenných problémov súvisiacich s chodom
domácnosti a pri vykonávaní úkonov pri sebaobslužných činnostiach, vykonávaní úkonov pri
základných sociálnych aktivitách. Realizácia projektu prispeje taktiež k zlepšeniu starostlivosti o
starých občanov, chorých bezvládnych občanov. Činnosťou opatrovateľov a opatrovateliek dôjde k
značnému zlepšeniu životnej situácie opatrovaných osôb, zabezpečí sa pre seniorov dôstojná staroba,
uľahčia sa každodenné činnosti pri prekonávaní zdravotných problémov.
Obec Ižkovce v schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na 2021-2027 deklaruje
záujem zabezpečiť starostlivosť o seniorov. Z uvedených dôvodov možno navrhovaný projekt
považovať za udržateľný ako z hľadiska funkčného, finančného, tak aj prevádzkového.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk                          www.ec.europa.eu                           www.mpsvr.sk

https://www.obecizkovce.sk/files/2022-01-18-135024-Podpora_opatrovate__skej_slu__by_v.doc

 https://www.employment.gov.sk/sk/esf/         

 https://www.ludskezdroje.gov.sk/

 https://www.employment.gov.sk/sk/                                          


Zoznam aktualít: