SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív

Zmluva o dielo
Dohoda k zmluve o dielo č. 221014- MST- 3
ZMLUVA O DIELO č. 090315-MST- 1
Zmluva o poverení sprostredkovatela spracúvaných osobných údajov
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo poskytovaní servizných služieb
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 5131911 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EU číslo 5004/15/080 (v mene EURO ) v zmysle §497 a nasl. ObZ
Zmluva o dielo 3A - ZO - 0251215 uzavretá podľa §536 násl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 5131911 Zb. Obchodný zákonník v není neskorších predpisov
Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 nasl. zákona č. 513/1991 zb. Obchodneho zákonníka v znení neskorsích predpisov
Zmulva o uzavretí budúcej zmulvy uzavretá medzi NATUR- PACK, a.s. a OBEC IžKOVCE
Zmluva o poskytovaní odborních a poradenských služieb o verejnom obstarávaní
Zmluva o poskytnutí NFP
Zmluva o dielo - Marián Györky - MS print
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 561/2015
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu KaHR-22VS-1501
Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu KaHR-22VS-1501
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu KaHR-22VS-1501
Zmluva o dielo „Poradenstvo a koordinácia k projektu Town Twinning“
Zmulva o reklamnej spolupráci ev. č. 23/2016
Zmluva o dielo č. 20161010