•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Témou tohto projektu je vybudovanie multifunčného ihriska, ktoré bude jednoznačným prínosom pre aktívny pohyb a športové využitie detí, mládeže, ostatných obyvateľov obcí a pre náštevníkov obci. V rámci projektu partneri plánujú organizovať športové a turistické aktivity.

A pályázat témája egy olyan többfunkciós játszótér kiépítése, melynek használata hozzájárul a település lakosságának, gyerekek, fiatalok, valamint a községben látogatók aktív sportoláshoz. A pályázat által kiépített többfunkciós játszótér teret nyújtana a partnerközségek számára turisztikai, sport és kultúrális tradiciókat megismertető rendezvények szervezéséhez

Multifunkčné ihrisko

Vedúci prijímateľ má vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré sa bude skladať z dvoch častí, a to: z detského ihriska ktoré bude zameriavať predovšetkým na deti; z fitnes ihriska, ktoré vytvorí priestor na pohybové aktivity nielen pre deti, ale aj pre staršiu generáciu; a oddychovej zóny.

Multifunkciós játszótér

A vezetőkedvezményezett egy olyan multifunkcós játszóteret épített, mely két részből áll: a gyerekek részére kiépített gyerekjátszótér, a másik rész az un. fitness rész, mely teret nyújt a felnőttek felnőttek mozgázaktivitásához is.

Výmenné pobyty

Vďaka polohe Obce Ižkovce (CHKO Latorica) organizoval výmenné pobyty, ktoré umožnia náštevníkom spoznať aj faunu a flóru obce. V rámci podujatia deti mali možnosť hravo naučiť jedinečnén prvky prírody tejto oblasti. Doplnkove aktivity podujatia boli: súťaže, sledovanie vtákov a vystúpenia aj účastníkmi z oblasti partnerskej obci.

Cserelátogatások

 A pályázat egyik fő gondolata a partner kapcsolat megerősítése cserelátogatásokon belül is. Iske község a Latorca Tájvédelmi körzetben található. Mivel a terület gazdag növény és állatvilággal rendelkezik, lehetőséget nyújt az idelátogatóknak megismerni e táj szépségét. A többfunkciós játszótér teret nyújtott főleg a gyereke számára aktív játékok formájábanrészletesebben megismerkedni a tájvédelemmel, valamint a madárleső megélátogatása

Zárókonferencia

A zárókonferenciára 2019.12.13.-n került sor Nagykaposon, ahol is a partnerfelek találkoztak. Ezen az eseményen mind a kettő fél beszámolt a közös projekt kimenetélőr, és mindenki a felek közül vázolta, hogy mi is történt e projekt keretén belül, mit sikerült elérni, és mi lett a végeredmény.  Mindenki a maga elért eredményeit vázolta fel.A beszámolók végén pedig arra, a megállapodásra jutottak, hogy ezt a partnerséget továbbá is folytatni kell.

Záverečná konferencia projektu sa uskutočnila 13.12. 2019 vo Veľkých Kapušanoch, na ktorej sa zúčastnili partneri projektu. Na tomto podujatí obidvaja partneri prezentovali výsledky, čo sa podarilo dosiahnúť, vybudovať v rámci projektu.  Na záver vyhodnotenia sa zhodli na tom, že v tomto partnerstve budú naďalej pokračovať.

Podpora opatrovateľskej služby v obci Ižkovce II

 18.01.2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje realizuje dopytovo-orientovaný projekt
Podpora opatrovateľskej služby v obci Ižkovce II
DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ PROJEKT
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód projektu v ITMS+: 312081BHC5
Miesto realizácie projektu: Obec Ižkovce
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania: systém refundácie
Trvanie projektu: december 2021 – november 2023
Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby
Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného
Projektu prijímateľa, a to poskytnutie NFP v rámci:
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 8. REACT-EU
Investičná priorita: 13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane
jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane
jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021
uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na službu všeobecného
hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o
uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu
vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného
hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012) na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je
naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a
to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít
projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.
Opis projektu: Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Ižkovce bude vykonávaný v súlade s
horizontálnymi princípmi - udržateľný rozvoj, rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Ižkovce . Táto je v súlade so
špecifickým cieľom OP ĹZ, ktorým je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Medzi
ďalšie ciele projektu patria: zabezpečiť starostlivosť o chorých bezvládnych občanov, seniorov v
domácom prostredí, vykonávať práce spojené so zabezpečovaním chodu domácností,
zabezpečovanie nákupov, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, poskytnúť pomoc
pri vykonávaní osobnej hygieny, pri celkovom kúpeli, pri obliekaní, pri pohybe na schodoch, po
rovine, pri orientácii v prostredí, pri stravovaní, pri dávkovaní liekov, zabezpečiť kontakt so
spoločenským prostredím - návšteva zdravotníckych zariadení, úradov - pri vybavovaní úradných
záležitostí. Projekt sa bude realizovať na území obce Ižkovce, a bude zameraný na tieto cieľové
skupiny: deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby a
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v
neverejnom sektore.
Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
- počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho
začlenenia – 2.
- počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby – 2.
Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:
2 osoby využijú nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykovanie služieb sociálneho začlenenia,
2 zamestnanci bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby
Výška nenávratného finančného príspevku: 32 640,00 EUR
Výsledok projektu:
Realizáciou projektového zámeru na podporu opatrovateľskej služby sa dosiahne zlepšenie životnej
situácie seniorov v obci Ižkovce. Činnosť opatrovateliek zabezpečí lepšie životné podmienky pre
opatrované osoby v ich domácom prostredí, riešenie každodenných problémov súvisiacich s chodom
domácnosti a pri vykonávaní úkonov pri sebaobslužných činnostiach, vykonávaní úkonov pri
základných sociálnych aktivitách. Realizácia projektu prispeje taktiež k zlepšeniu starostlivosti o
starých občanov, chorých bezvládnych občanov. Činnosťou opatrovateľov a opatrovateliek dôjde k
značnému zlepšeniu životnej situácie opatrovaných osôb, zabezpečí sa pre seniorov dôstojná staroba,
uľahčia sa každodenné činnosti pri prekonávaní zdravotných problémov.
Obec Ižkovce v schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na 2021-2027 deklaruje
záujem zabezpečiť starostlivosť o seniorov. Z uvedených dôvodov možno navrhovaný projekt
považovať za udržateľný ako z hľadiska funkčného, finančného, tak aj prevádzkového.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk                          www.ec.europa.eu                           www.mpsvr.sk

https://www.obecizkovce.sk/files/2022-01-18-135024-Podpora_opatrovate__skej_slu__by_v.doc

 https://www.employment.gov.sk/sk/esf/         

 https://www.ludskezdroje.gov.sk/

 https://www.employment.gov.sk/sk/                                          

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:00
Utorok: 08:30 - 15:00
Streda: 08:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár