•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Témou tohto projektu je vybudovanie multifunčného ihriska, ktoré bude jednoznačným prínosom pre aktívny pohyb a športové využitie detí, mládeže, ostatných obyvateľov obcí a pre náštevníkov obci. V rámci projektu partneri plánujú organizovať športové a turistické aktivity.

A pályázat témája egy olyan többfunkciós játszótér kiépítése, melynek használata hozzájárul a település lakosságának, gyerekek, fiatalok, valamint a községben látogatók aktív sportoláshoz. A pályázat által kiépített többfunkciós játszótér teret nyújtana a partnerközségek számára turisztikai, sport és kultúrális tradiciókat megismertető rendezvények szervezéséhez

Multifunkčné ihrisko

Vedúci prijímateľ má vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré sa bude skladať z dvoch častí, a to: z detského ihriska ktoré bude zameriavať predovšetkým na deti; z fitnes ihriska, ktoré vytvorí priestor na pohybové aktivity nielen pre deti, ale aj pre staršiu generáciu; a oddychovej zóny.

Multifunkciós játszótér

A vezetőkedvezményezett egy olyan multifunkcós játszóteret épített, mely két részből áll: a gyerekek részére kiépített gyerekjátszótér, a másik rész az un. fitness rész, mely teret nyújt a felnőttek felnőttek mozgázaktivitásához is.

Výmenné pobyty

Vďaka polohe Obce Ižkovce (CHKO Latorica) organizoval výmenné pobyty, ktoré umožnia náštevníkom spoznať aj faunu a flóru obce. V rámci podujatia deti mali možnosť hravo naučiť jedinečnén prvky prírody tejto oblasti. Doplnkove aktivity podujatia boli: súťaže, sledovanie vtákov a vystúpenia aj účastníkmi z oblasti partnerskej obci.

Cserelátogatások

 A pályázat egyik fő gondolata a partner kapcsolat megerősítése cserelátogatásokon belül is. Iske község a Latorca Tájvédelmi körzetben található. Mivel a terület gazdag növény és állatvilággal rendelkezik, lehetőséget nyújt az idelátogatóknak megismerni e táj szépségét. A többfunkciós játszótér teret nyújtott főleg a gyereke számára aktív játékok formájábanrészletesebben megismerkedni a tájvédelemmel, valamint a madárleső megélátogatása

Zárókonferencia

A zárókonferenciára 2019.12.13.-n került sor Nagykaposon, ahol is a partnerfelek találkoztak. Ezen az eseményen mind a kettő fél beszámolt a közös projekt kimenetélőr, és mindenki a felek közül vázolta, hogy mi is történt e projekt keretén belül, mit sikerült elérni, és mi lett a végeredmény.  Mindenki a maga elért eredményeit vázolta fel.A beszámolók végén pedig arra, a megállapodásra jutottak, hogy ezt a partnerséget továbbá is folytatni kell.

Záverečná konferencia projektu sa uskutočnila 13.12. 2019 vo Veľkých Kapušanoch, na ktorej sa zúčastnili partneri projektu. Na tomto podujatí obidvaja partneri prezentovali výsledky, čo sa podarilo dosiahnúť, vybudovať v rámci projektu.  Na záver vyhodnotenia sa zhodli na tom, že v tomto partnerstve budú naďalej pokračovať.

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

 02.11.2022

Miestna volebná komisia v Ižkovciach

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV

volieb poslancov obecného zastupiteľstva

a starostu obce

Miestna volebná komisia v Ižkovciach, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov u v e r e j ň u j e výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb

starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

  1. Do Obecného zastupiteľstva v Ižkovciach boli zvolení:
  1. Eszter Jakub, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
  2. Tomáš Novotný, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
  3. Gergő Egri, NEKA 
  4. Július Hajtó, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
  5. Štefan Olexa, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

  1. Za starostu obce Ižkovce bol zvolený:

Štefan Šipoš, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

V Ižkovciach, 31.10.2022                                                .................................................

                                                                                                  Zoltán Popély

                                                                                          Predseda volebnej komisie

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:00
Utorok: 08:30 - 15:00
Streda: 08:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár