•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Témou tohto projektu je vybudovanie multifunčného ihriska, ktoré bude jednoznačným prínosom pre aktívny pohyb a športové využitie detí, mládeže, ostatných obyvateľov obcí a pre náštevníkov obci. V rámci projektu partneri plánujú organizovať športové a turistické aktivity.

A pályázat témája egy olyan többfunkciós játszótér kiépítése, melynek használata hozzájárul a település lakosságának, gyerekek, fiatalok, valamint a községben látogatók aktív sportoláshoz. A pályázat által kiépített többfunkciós játszótér teret nyújtana a partnerközségek számára turisztikai, sport és kultúrális tradiciókat megismertető rendezvények szervezéséhez

Multifunkčné ihrisko

Vedúci prijímateľ má vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré sa bude skladať z dvoch častí, a to: z detského ihriska ktoré bude zameriavať predovšetkým na deti; z fitnes ihriska, ktoré vytvorí priestor na pohybové aktivity nielen pre deti, ale aj pre staršiu generáciu; a oddychovej zóny.

Multifunkciós játszótér

A vezetőkedvezményezett egy olyan multifunkcós játszóteret épített, mely két részből áll: a gyerekek részére kiépített gyerekjátszótér, a másik rész az un. fitness rész, mely teret nyújt a felnőttek felnőttek mozgázaktivitásához is.

Výmenné pobyty

Vďaka polohe Obce Ižkovce (CHKO Latorica) organizoval výmenné pobyty, ktoré umožnia náštevníkom spoznať aj faunu a flóru obce. V rámci podujatia deti mali možnosť hravo naučiť jedinečnén prvky prírody tejto oblasti. Doplnkove aktivity podujatia boli: súťaže, sledovanie vtákov a vystúpenia aj účastníkmi z oblasti partnerskej obci.

Cserelátogatások

 A pályázat egyik fő gondolata a partner kapcsolat megerősítése cserelátogatásokon belül is. Iske község a Latorca Tájvédelmi körzetben található. Mivel a terület gazdag növény és állatvilággal rendelkezik, lehetőséget nyújt az idelátogatóknak megismerni e táj szépségét. A többfunkciós játszótér teret nyújtott főleg a gyereke számára aktív játékok formájábanrészletesebben megismerkedni a tájvédelemmel, valamint a madárleső megélátogatása

Zárókonferencia

A zárókonferenciára 2019.12.13.-n került sor Nagykaposon, ahol is a partnerfelek találkoztak. Ezen az eseményen mind a kettő fél beszámolt a közös projekt kimenetélőr, és mindenki a felek közül vázolta, hogy mi is történt e projekt keretén belül, mit sikerült elérni, és mi lett a végeredmény.  Mindenki a maga elért eredményeit vázolta fel.A beszámolók végén pedig arra, a megállapodásra jutottak, hogy ezt a partnerséget továbbá is folytatni kell.

Záverečná konferencia projektu sa uskutočnila 13.12. 2019 vo Veľkých Kapušanoch, na ktorej sa zúčastnili partneri projektu. Na tomto podujatí obidvaja partneri prezentovali výsledky, čo sa podarilo dosiahnúť, vybudovať v rámci projektu.  Na záver vyhodnotenia sa zhodli na tom, že v tomto partnerstve budú naďalej pokračovať.

WIFI pre Teba

 20.02.2020

Názov projektu: Zriadenie Wifi prístupových bodov v obci Ižkovce

Operačný program: 311000 – Integrovaná infraštruktúra

Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

NACE projektu: Ostatné telekomunikačné činnosti

Štátna pomoc: DM-14/2018 Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach

Prioritná os: Informačná spoločnosť

Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom

Stručný popis projektu: V rámci projektu boli vybudované WiFi prístupové body na miestach komunitného života v obci Ižkovce. Tieto prístupové body WiFi poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Umiestnenie prístupových bodov sú na miestach:

1. Obecný úrad, Ižkovce č. 56, 076 72 Ižkovce - 1x externý AP s integrovanou smerovou anténou + 1x interný AP

2. Dom smútku, Ižkovce č. 65, 076 72 Ižkovce - 1x externý AP

3. Stará obecná škola - 1x externý AP s integrovanou smerovou anténou + 1x interný AP

4. Obecný park, parcela registra C 79 k.ú. Ižkovce - 1x externý AP

5. Časť obce TAG -1x externý AP

6. Obecný dom - 1x externý AP

Vyššie uvedené prístupové body sú identifikované ako „WiFi pre Teba“ a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí uvítacia stránka obce. Budované WiFi prístupové body sú inštalované na všetky miesta, ktoré sú uvedené vyššie.

Celková výška oprávnených výdavkov: 10 999,99 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,00%

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 10 499,99 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 550,00 €

Našou snahou je, aby malo čo najviac občanov prístup k bezplatnému a vysokorýchlostnému internetu pre internetovú komunikáciu na verejných priestranstvách.

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:00
Utorok: 08:30 - 15:00
Streda: 08:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár